Identifikační údaje správce

Správcem osobních údajů je společnost dp-czechia s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, 13000 Praha 3, IČO 04517318, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 248951 (dále jen „společnost DP-CZ“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely

a) Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží a vyřizování reklamací

Společnost DP-CZ zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti DP-CZ), pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen "Nařízení GDPR") a v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností DP-CZ je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti DP-CZ.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

  • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
  • servisní partneři, dodavatelé, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací jako správcové nebo zpracovatelé
  • orgány finanční správy, účetní a daňoví poradci jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti DP-CZ.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

 

b) Registrace a provoz e-shopu

Společnost DP-CZ zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností DP-CZ je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

 

c) Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost DP-CZ zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa, historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností DP-CZ je nezbytné pro poskytnutí podpory.

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

 

d) Řešení stížností zákazníků

Společnost DP-CZ zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností DP-CZ je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

 

e) Plnění zákonných povinností společnosti DP-CZ

Společnost DP-CZ zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až e) za účelem plnění zákonných povinností společnosti DP-CZ.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností DP-CZ je nezbytné k plnění zákonných povinností společností DP-CZ.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

  • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.

Subjekt údajů má vůči správci právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti DP-CZ:

  • písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
  • elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu objednávky@dp-czechia.cz.
  • telefonicky zavoláním na telefonní číslo +420 775 275 750.

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.